Repulse samtal och coachning

Växel: 031-55 33 00

Placeringsförfrågningar Familjehem: Charlotte Köther 0767-037481

Placeringsförfrågningar Öppenvård: Daniel Forsell 0708-195514

Repulse samtal/utbildning

 

Repulse är en välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad på att hantera liknande situationer. Med Repulse får du den kunskap och självkännedom som krävs för att ta kontroll över dina känslor och impulser.

Bristande impulskontroll

Bristande impulskontroll kan visa sig på flera olika sätt. En person som har för lite impulskontroll kan vara utagerande med oförmåga att kontrollera sina impulsiva beteenden. En person som har för mycket impulskontroll kan istället vara inåtvänd och visa tecken på depressiva beteenden. Oavsett vilken problematik man har med sin impulskontroll så kan man genom Repulse få den kunskap som krävs för att kunna förändra sitt beteende.

Hur fungerar Repule?

Arbetet med Repulse metoden är uppbyggt utifrån 10 individuella samtal samt ett inledande samtal och ett avslutande samtal där man tillsammans undersöker och identifierar vad som ligger bakom olika beteenden och känslor. Under samtalen arbetar man som ett team bestående av en forskare- som är expert på sig själv och en forskarassistent. Forskaren uppmuntras att sätta ord på sina tankar och känslor med hjälp av forskarassistentens undersökande frågor. Genom att identifiera olika känslor och lära känna sina reaktionsmönster kan forskaren därefter välja ett nytt agerande.

Träning av sociala färdigheter

Att veta hur man ska agera och bete sig i olika sociala situationer är något många förväntas kunna redan från tidig ålder. Men om man inte har fått lära sig det kan samvaron och kommunikationen med omgivningen bli problematisk. I Repulse arbetar vi med de grundläggande sociala färdigheter som krävs för att på ett bra sätt kunna samspela och kommunicera med andra för att lättare skapa goda relationer och förebygga onödiga konflikter.