Öppenvård

Växel: 031-55 33 00

Placeringsförfrågningar Familjehem: Charlotte Köther 0767-037481

Placeringsförfrågningar Öppenvård, Boenden: Daniel Forsell 0708-195514

Öppenvård

 

Cogniva öppenvård erbjuder stöd till barn, ungdomar, vuxna och familjer med psykosocial problematik och/eller psykiatrisk problematik. Vi arbetar även med ungdomar och vuxna som vill bryta från tidigare missbruk eller begynnande kriminalitet. Vi arbetar utifrån uppdrag/vårdplan från socialtjänsten.

 

Cogniva erbjuder en strukturerad behandlingsinsats på hemmaplan. Uppdraget utgår från ungdomen, vuxnes eller familjens resurser och behov. Längden på uppdraget kan variera mellan en intensiv behandlingsintervention på tre månader till långsiktigt behandlingsarbete av mer omfattande karaktär.

 

Vi arbetar individuellt med barn, ungdom, vuxna eller familjen i öppenvård vilket innebär att de inte träffar andra inskrivna i öppenvården. Vi arbetar aktivt med skolan/praktikplats, arbetsplats, familjen och övrigt viktigt nätverk liksom att öka pro-sociala aktiviteter.

Alla människor är kapabla att vara delaktiga i en positiv förändring. Cogniva öppenvård kan erbjuda följande öppenvårdsinsatser:


Kvalificerat kontaktmannaskap, familjebehandling, familjepedagogiska insatser, repulse, samtal, anhörigsamtal och umgängesstöd.

 

Oavsett vilken metod vi använder när vi arbetar med familjer i kris är vår utgångspunkt att alla människor är kapabla att vara delaktiga i en positiv förändring. Så länge det är konstruktivt närmar vi oss barnet/ungdomen och dess nätverk som samarbetspartners för att skapa säkerhet och trygghet kring barnet/ungdomen. Vår erfarenhet är att det är mer effektivt att utveckla och stärka det som fungerar än att titta på allt som inte fungerar.

 

Vi arbetar utifrån en systemteoretisk grundsyn och lägger stor tonvikt vid relationerna inom familjesystemet. Vi stöttar familjen att se strukturer och inbördes roller. Lika viktigt som det är att lösa konflikter är det att ge familjen redskap att i framtiden själv kunna ta itu med sina problem och föra konstruktiva samtal. Målet är att vara ett stöd, engagera och motivera det ursprungliga nätverket så att vi, det professionella nätverket, successivt kan dra oss tillbaka.


Vi arbetar efter den vårdplan som socialtjänsten utformar. I samråd med socialtjänsten skräddarsyr vi lösningar efter barnets/ungdomens individuella behov (genomförandeplan) för att uppfylla vårdplanens mål.